Regulamin strzelnicy

REGULAMIN STRZELNICY

Na strzelnicy obowiązuje regulamin zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 18, poz. 234)

Wszystkie osoby przebywające na obiekcie są zobowiązane do jego akceptacji i przestrzegania. Osoby łamiące regulamin mogą zostać z niej usunięte.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU STRZELNICY JEST WYKROCZENIEM, ZA KTÓRE GROZI KARA ARESZTU BĄDŹ GRZYWNY!

 1. Prowadzący strzelanie:
  • odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  • wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
  • prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
   • imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
   • numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
  • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem zobowiązującym do jego przestrzegania.
 2. Na strzelnicy zabrania się:
  • osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  • używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  • wnoszenia i/lub spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod jego wpływem,
  • wnoszenia i/lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,
  • wchodzenia samodzielnego lub bez zezwolenia pracowników do stref strzelań,
  • spożywania posiłków w strefie strzelań.
 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  • regulamin strzelnicy,
  • decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania (jeśli jest wymagana),
  • plan strzelnicy z oznaczeniem:
   • stanowisk strzeleckich,
   • punktu sanitarnego,
   • dróg ewakuacji
   • miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  • wykaz sygnałów alarmowych,
  • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bronią i sprzętem wniesionym na teren strzelnicy.
 6. Korzystający ze strzelnicy wyraża zgodę na nadzór elektroniczny – ciągły zapis filmowy w jakości HD całości pomieszczeń strefy strzelań i szkoleń na nośniku elektronicznym. Każde popełnienie czyny zabronionego prawem przez osobę korzystającą ze strzelnicy skutkować będzie przekazaniem materiału dowodowego w postaci nagrań filmowych odpowiednim organom ścigania.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste oraz inne przedmioty pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub działalności osób trzecich.
 9. Zabór i wyniesienie przez korzystającego ze strzelnicy, broni lub amunicji (w tym istotnych części broni lub amunicji), bez zgody osoby upoważnionej poza obiekt strzelnicy jest czynem zabronionym pod groźbą kary pozbawienia wolności.
 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach bez podłączonych magazynków. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni przez pracowników strzelnicy, instruktorów zatrudnionych na strzelnicy, instruktorów prowadzących szkolenie na podstawie odrębnych umów z właścicielem oraz jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. W wypadku zacięcia, awarii lub jakiejkolwiek dysfunkcji lub problemu z bronią sygnalizuje się to poprzez podniesienie ręki i zakomunikowanie „AWARIA”, bez samodzielnych prób usuwania. Nie dotyczy to osób posiadających pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni palnej.
 6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 8. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. Dopuszcza się strzelanie i celowanie poza stanowiskami strzeleckimi, w miejscu wskazanym przez prowadzącego strzelanie lub jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 9. Osoby używające własnej broni i amunicji każdorazowo muszą uzyskać zgodę od uprawnionego personelu strzelnicy na jej używanie.
 10. Zabronione jest używanie amunicji smugowej, z rdzeniem stalowym oraz uznanej za szczególnie niebezpieczną w myśl ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami.
 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, lub wyświetloną wraz z sygnałem alarmowym strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach, za każdorazową zgodą prowadzącego strzelanie oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osoba naruszająca regulamin może zostać usunięta ze strzelnicy.
 7. Korzystający ze strzelnicy obowiązani są do zachowania ładu i porządku w miejscach przebywania.
 8. Wszyscy obecni w strefie strzelań zobowiązani są do używania ochronników słuchu i wzroku.
 9. Dozwolone jest filmowanie i wykonywanie zdjęć po uzyskaniu zgody prowadzącego strzelanie.
 10. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. Korzystanie z broni obiektowej przez osoby niepełnoletnie dozwolone jest za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i za zgodą prowadzącego strzelanie.
 11. Prowadzący strzelanie ma prawo odmówić korzystania ze strzelnicy osobie, której zachowanie lub stan psychofizyczny w jego ocenie stwarza zagrożenie życia lub zdrowia dla niej samej lub osób postronnych.
 1. Strzelnica przystosowana jest do strzelań sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem:
  • pistoletów i karabinów pneumatycznych,
  • n/w rodzajów broni palnej:
   • pistoletów i rewolwerów bocznego oraz centralnego zapłonu,
   • pistoletów maszynowych,
   • karabinów bocznego i centralnego zapłonu,
   • strzelb gładkolufowych, wyłącznie amunicją śrutową,
   • rozdzielnego ładowania

Ostatnia aktualizacja