Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SERWISU INTERNETOWEGO
SBL PRO SP. Z O.O.

ul. Norberta Barlickiego 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 6521750215 , REGON 521006775, KRS 0000945671

Telefon: 452380319
adres e-mail: kontakt@strzelambolubie.eu

Definicje:

 • Prowadzący strzelanie – osoba fizyczna, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej, wskazana przez SBL PRO sp. z o.o.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez SBL PRO sp. z o.o.
 • Usługodawca – SBL PRO sp. z o.o.
 • Obiekt – strzelnica przy ul. Norberta Barlickiego 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 • Personel – osoby fizyczne wskazane przez SBL PRO sp. z o.o., zajmujące się obsługą Obiektu.
 • Stały klient – Użytkownik, który skorzystał z usług Usługodawcy poprzez zakupienie Karnetu.
 • Promocje – okresowe lub na stałe oferty specjalne.
 • Strona internetowa – https://strzelambolubie.eu
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Konto – unikalne konto użytkownika zakładane na Stronie internetowej.
 • Towar – środki i akcesoria oferowane przez Usługodawcę bezpośrednio w Obiekcie lub na stronie internetowej.

Rozdział 1
Zasady Ogólne

 1. Obiekt czynny jest w godzinach od 09:00 do 17:00 we wtorek, od 12:00 do 20:00 w środę, czwartek i piątek, oraz od 12:00 do 18:00 w sobotę. W niedzielę Obiekt otwarty tylko dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wynajęcia osi strzeleckiej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia lub zmiany godzin otwarcia Obiektu.
 3. Klienci zobowiązani są do opuszczenia Obiektu najpóźniej do 15 minut po godzinach zamknięcia Obiektu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2
Rezerwacja torów i system płatności

 1. Rezerwacji stanowiska, osi strzeleckiej, salki szkoleniowej lub osoby prowadzącej strzelanie można dokonać on-line na Stronie internetowej, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w Obiekcie.
 2. Koszty rezerwacji określone są na Stronie internetowej.
 3. Użytkownik ponosi koszty rezerwacji w momencie dokonywania rezerwacji. Płatności za rezerwację dokonuje się on-line na Stronie internetowej lub bezpośrednio w Obiekcie.
 4. Rezerwację uznaje się za dokonaną po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia rezerwacji.
 5. Dokonując rezerwacji należy podać adres e-mail.
 6. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 7. Korzystając z rezerwacji wyrażasz zgodę na przekazanie danych Usługodawcy w celu dostarczenia usługi rezerwacji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany, jeżeli tylko będzie to możliwe.
 9. Reklamacje odnośnie rezerwacji można składać mailowo na adres kontakt@strzelambolubie.eu, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego reklamację. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie danej reklamacji.

Rozdział 3
Zasady Odwoływania Rezerwacji

 1. Prosimy o jak najwcześniejsze odwoływanie rezerwacji.
 2. Rezerwacje można odwoływać osobiście w Obiekcie, telefonicznie lub mailowo.
 3. Odwoływanie rezerwacji:
  • Dokonana na minimum 24 godziny przed terminem daje możliwość przeniesienia rezerwacji na najbliższy dogodny termin.
  • Opłata za rezerwację nie jest zwracana w przypadku odwołania rezerwacji w terminie, krótszym niż 24 godziny.

Rozdział 4
Realizacja strzelania

 1. Aby zrealizować strzelanie należy w zarezerwowanym terminie stawić się w Obiekcie, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i zaakceptować regulamin strzelnicy oraz potwierdzić wizytę w rejestrze osób przebywających na strzelnicy.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich (minimum ukończone 7 lat w dniu strzelania) potrzebna jest obecność Rodzica lub opiekuna prawnego lub upoważnienie do opieki nad osobą niepełnoletnią (napisane na osobę pełnoletnią), a osoba niepełnoletnia musi mieć ze sobą legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem).
 3. Termin rezerwacji i zarazem realizacji strzelania wskazany jest w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji.
 4. Strzelanie odbywa się zawsze pod nadzorem instruktora.
 5. Potrzebę obsługi w języku angielskim należy bezwzględnie zgłosić wcześniej by mieć pewność takiej możliwości.
 6. Ewentualna płatność wynikająca z przekroczenia zarezerwowanego uprzednio czasu następuje bezpośrednio po strzelaniu w Obiekcie.
 7. Do realizacji strzelania na terenie strzelnicy wykorzystuje się amunicję, której ilość określa się bezpośrednio w obiekcie lub za pośrednictwem Strony internetowej.
 8. Koszty amunicji potrzebnej do realizacji strzelania określone w cenniku na Stronie internetowej oraz w Obiekcie.
 9. W trakcie realizacji strzelania Użytkownik może skorzystać z dostępnych pakietów amunicji. Szczegóły dotyczące wielkości pakietu oraz ceny określone są na Stronie internetowej oraz w Obiekcie.

Rozdział 5
Karnety imienne

Karnety godzinowe

 1. Karnet uprawnia do korzystania z określonej (wskazanej na Karnecie) liczby godzin ze strzelnicy, w pełnych godzinach otwarcia Obiektu. 
 2. Karnet godzinowy ważny jest rok od daty zakupu.  
 3. Płatność za Karnet odbywa się jednorazowo z góry, w Obiekcie, gotówką lub kartą płatniczą albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem Strony internetowej. Po zakupie Karnetu godzinowego nie istnieje możliwość jego zwrotu ani Użytkownik nie może domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny. 
 4. Ceny oraz rodzaje Karnetów Usługodawca określa na Stronie internetowej.  
 5. W ramach usługi użytkownik otrzyma imienny karnet z liczbą dostępnych do wykorzystania godzin.

Karnety bez limitu godzin

 1. Karnet uprawnia do korzystania z nieograniczonej liczby godzin ze strzelnicy, w pełnych godzinach otwarcia Obiektu, w określonym przedziale czasowym.
 2. Karnet to umowa zawarta na czas określony, wskazany na Karnecie, która nie podlega wypowiedzeniu przez żadną ze Stron. Po upływie terminu, na jaki została zawarta, umowa wygasa i nie przechodzi w umowę na czas nieokreślony.
 3. Płatność za Karnet odbywa się jednorazowo z góry, w Obiekcie, gotówką lub kartą płatniczą albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem Strony internetowej.
 4. Ceny oraz rodzaje Karnetów Usługodawca określa na Stronie internetowej.
 5. W ramach usługi użytkownik otrzyma imienną kartę stałego klienta w cenie Karnetu.

Rozdział 6
Karta stałego klienta

 1. Użytkownicy strzelnicy mają możliwość nabycia Karty stałego klienta bezpośrednio w obiekcie. Użytkownicy korzystający z Karnetu bez limitu godzin otrzymują Kartę stałego klienta w ramach tej usługi. 
 2. Karta stałego klienta pozostaje własnością Usługodawcy.
 3. Stały Klient zobowiązany jest do posiadania karty stałego klienta przy każdej wizycie w Obiekcie, oraz jej okazania na każdą prośbę personelu Obiektu.
 4. Zabronione jest udostępnianie karty stałego klienta osobom trzecim.
 5. Personel Obiektu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą stałego klienta.
 6. Karta stałego klienta, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez Personel Obiektu. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty stałego klienta, osoba, której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć koszt wystawienia jej duplikatu. Koszt duplikatu karty stałego klienta wynosi 50 zł.

Rozdział 7
Promocje

 1. Usługodawca wprowadzać może okresowo lub na stałe oferty specjalne, których warunki określone zostaną w Regulaminie albo na Stronie internetowej.
 2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika wprost z Regulaminu.
 3. Promocją stałą objęci są pracownicy służb mundurowych, weterani i kombatanci. Promocja obejmuje 20% zniżkę na wszystkie usługi oferowane przez Usługodawcę. Aby skorzystać z Promocji Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazania dokumentu zaświadczającego o pracy w służbach mundurowych lub o statusie weterana lub kombatanta.

Rozdział 8
Vouchery

 1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za wybrane usługi w Obiekcie. Wydawany jest w formie papierowej lub elektronicznej.
 2. Vouchery obowiązują tylko na usługi lub produkty wskazane na voucherze.
 3. Nie ma możliwości dopłaty do vouchera lub wymiany go na inny rodzaj.
 4. Podstawą do realizacji vouchera jest jego identyfikator. 
 5. Voucher obowiązuje we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher posiada określony termin ważności wskazany na voucherze. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności vouchera.
 6. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości skorzystania z danej usługi w każdym momencie. Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszej rezerwacji przez Stronę internetową, telefonicznie lub mailowo. 
 7. Posiadacz vouchera uprawniony jest do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
 8. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów.
 9. W przypadku reklamacji do vouchera musi zostać dołączony dowód zakupu.
 10. Usługodawca nie przyjmuje zwrotów voucherów.
 11. Vouchery oferowane przez firmy zewnętrzne do wykorzystania w obiekcie (na podstawie odrębnych umów pomiędzy Usługodawcą a firmą zewnętrzną) są objęte regulaminem świadczenia usług firmy zewnętrznej.

Rozdział 9
Sprzedaż Towaru

 1. Sprzedaż Towaru prowadzona jest poprzez Stronę internetową lub bezpośrednio w Obiekcie. Z zakupów dokonywanych przez Stronę internetową korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 r.ż.
 2. Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie RP Polskiej. Usługodawca oferuje dostarczenie Towaru poprzez wybraną przez siebie firmę kurierską. Istnieje również możliwość osobistego odbioru Towaru w Obiekcie w godzinach jego funkcjonowania.
 3. Ceny widniejące na Stronie internetowej podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 4. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 5. Cena podana na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Użytkownika i Usługodawcę. 
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 7. Czas realizacji zamówienia wskazany jest bezpośrednio przy każdym z Towarów. W szczególnych przypadkach czas dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 8. Formy płatności za Towar wskazane są w Rozdziale 11 Regulaminu.
 9. Informacje umieszczone na Stronie internetowej nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Usługodawca może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
 10. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika, weszła w posiadanie Towaru.
 12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@strzelambolubie.eu, pocztą tradycyjną na adres Obiektu albo bezpośrednio w Obiekcie. Oświadczenie należy złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej.
 13. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Użytkownikowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży (z zastrzeżeniem pkt. 9.16 poniżej).
 15. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 16. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanego Towaru.
 17. Towar należy odesłać na adres Obiektu lub przynieść osobiście do Obiektu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwrotu Towaru dokonuje się według wyboru Użytkownika na jego koszt. 
 18. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 19. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 20. Każdy Towar może być reklamowany, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada Towaru (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Użytkownikowi.
 21. Reklamację można złożyć, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej, osobiście w Obiekcie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Obiektu. Użytkownik składający reklamację może przynieść reklamowany Towar osobiście do obiektu lub wysyłać go do Usługodawcy na własny koszt.
 22. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Użytkownika o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź kontakt telefoniczny.
 23. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot należności za Towar.
 24. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Użytkownik otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na podany przez siebie sposób kontaktu, a Towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w Obiekcie, Użytkownik otrzyma o tym informację poprzez podany przez siebie sposób kontaktu i jest obowiązany odebrać Towar w Obiekcie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

Rozdział 10
Konto Użytkownika

 1. Użytkownik uprawniony jest do założenia Konta  na Stronie internetowej.
 2. Do założenia Konta wymagane jest podanie: loginu – będącego unikalnym określeniem Użytkownika, adresu e-mail oraz unikalnego hasła.
 3. Użytkownik posiadający konto na Stronie internetowej ma możliwość wglądu we wcześniej dokonane rezerwacje. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału 12.

Rozdział 11
Formy Płatności

 1. Płatność za usługi i towary dokonywana jest poprzez Stronę internetową lub bezpośrednio w Obiekcie.
 2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Usługodawcy.
 3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Usługodawcy.
 4. Na życzenie Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT.
 5. Faktury za korzystanie z Wynajmu będą wystawiane w terminach i trybach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
 6. Usługodawca wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Użytkownik lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

Rozdział 12
Ochrona Danych Osobowych

 1. Dokonując rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 2. Administratorem danych osobowych jest: SBL PRO sp. z o.o. ul. Norberta Barlickiego 30A, 43-502 NIP 6521750215 , REGON 521006775, KRS 0000945671.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Użytkownika, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Użytkownik jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane od momentu realizacji pierwszej usługi. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 8. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, w procesie realizacji usługi jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usługi.

Ostatnia aktualizacja