Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://strzelambolubie.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest SBL PRO sp. z o.o., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Norberta Barlickiego 40A, 43-502 Czechowice-Dziedzice), REGON: 521006775 NIP: 6521750215, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000945671.
 3. Dane osobowe zbierane przez SBL PRO sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. SBL PRO sp. z o.o. dokładają szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§1
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. SBL PRO sp. z o.o. zbierają informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

– korzystania z usługi formularza kontaktowego lub rezerwacji lub zakupu usługi w Serwisie Internetowym w celu podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawę prawną stanowi niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub rezerwacji lub zakupu usługi, Użytkownik jest proszony o podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
 3. Przekazanie danych osobowych do SBL PRO sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie kontaktowania się lub rezerwacji lub zakupu uniemożliwi kontakt lub przyjęcie zgłoszenia Użytkownika.
 4. W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
  • Google Analytics,
  • Facebook (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
  • Hotjar.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały na końcu polityki prywatności.

§2
Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzystają SBL PRO sp. z o.o. przy prowadzeniu Serwisu Internetowego, tj. dostawcy świadczącemu usługę hostingu, biurowi rachunkowemu Usługodawcy, podmiotowi świadczącemu usługi jako firmy dostarczające usługi lub rozwiązania informatyczne, bankowi/operatorowi płatności, jeśli jest to niezbędne do obsługi płatności, firmie świadczącej usługi doradcze i audytorskie, kancelarii prawnej, firmie archiwizującej i utylizującej nośniki danych, firmie kurierskiej i pocztowej.
 2. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SBL PRO sp. z o.o. przez okres niezbędny do wykonania żądania Użytkownika lub tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

 1. W przypadku skierowania żądania SBL PRO sp. z o.o. udostępniają dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3
Adres IP

 1. SBL PRO sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez SBL PRO sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 2. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SBL PRO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody(art. 7 ust. 3 RODO):
  • użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SBL PRO sp. z o.o.;
  • cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
  • cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SBL PRO sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  • cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić wykonanie żądania Użytkownika.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO).
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
  • użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
  • użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych,
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu SBL PRO sp. z o.o. podlega.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych(art. 18 RODO):
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO):
  Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o źródle tych danych,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych(art. 16 RODO):
  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SBL PRO sp. z o.o. spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, SBL PRO sp. z o.o. nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od SBL PRO sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5
COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Strony Internetowej, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Cookies zwykle zawierają adres Strony Internetowej, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki przez Użytkowników oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniach Użytkowników, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkowników. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Usługodawcy są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Z kolei Cookies Zewnętrzne (tj. cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. Użytkownicy mogą wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony Internetowej.
 6. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
  • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Użytkowników, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkowników. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniach Użytkowników. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony Internetowej reklamodawców oraz partnerów. Użytkownicy mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§6
Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SBL PRO sp. z o.o. poinformuje Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@strzelambolubie@eu.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2022

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
 • czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Hotjar – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasze prawnie uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIN, Twitter, Goldenline.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Ostatnia aktualizacja